Všeobecné obchodné podmienky

1.VŠEOBECNÉ

 1. Všetky kúpne zmluvy, vrátane dodatkov podliehajú výhradne týmto obchodným podmienkam.
 2. VOP platia sa vzťahujú aj na servisné a inštalačné práce, ako aj ďalšie služby v najširšom zmysle slova, vrátane dozoru týchto prác (príp. osôb, ktoré tieto práce vykonávajú).
 3. Odlišné podmienky platia iba v prípade, ak boli písomne dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim a to len vo vzťahu k zmluve, ku ktorej boli vypracované, inak ostávajú v platnosti VOP.
 4. Pokiaľ je to možné, v týchto obchodných podmienkach pod  pojmom „stroje“ rozumieť dodané systémy, prístroje, jednotlivé diely, doplnky, zariadenia a prístroje, ako aj s tým súvisiace veci a ďalšie produkty v najširšom zmysle slova.

 

2. OBJEDNÁVKA

 1. Všetky naše ponuky alebo cenové ponuky sú nezáväzné, pokiaľ nie je uvedené inak. Zmluva nadobúda platnosť, iba ak sme prijali záväznú objednávku od klienta alebo ak sme objednávku vykonali. Dátumom uzavretia zmluvy je deň odoslania potvrdenia objednávky
 2. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo, prípadne IČO,DIČ)
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

3. ZÁRUKA

 1. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie v rámci záruky predložiť záručný list (ak bol vydaný), resp. kópiu dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim (vrátane kompletného príslušenstva a dokumentácie k tovaru) za predpokladu predchádzajúceho/súčasného doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie.
 2. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Prípadné reklamácie si uplatňujte na adrese našej prevádzky.
 3. Nároky z vád nevznikajú pri prirodzenom opotrebovaní ako aj pri škodách, ktorá vzniknú v dôsledku nesprávnej alebo nedbanlivej manipulácie, nadmerného zaťaženia, nevhodných prevádzkových prostriedkov, alebo v dôsledku zvláštnych vonkajších vplyvov, ktoré zmluva nepredpokladá. Ak zákazník alebo tretia osoba vykoná nesprávne opravné práce alebo zmeny, nevznikajú nároky na vady a ani na dôsledky, ktoré z nich vyplývajú.
 4.  Ak kupujúci vykoná akékoľvek opravy alebo zmeny v záručnej dobe bez predchádzajúceho súhlasu predajcu alebo ich nechá vykonať tretím stranám, záručná povinnosť predávajúceho okamžite zaniká.

 

4. MONTÁŽ A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

 1. Náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky nie sú zahrnuté v kúpnej cene.
 2. Ak sa predávajúci zaviaže k montáži a uvedeniu do prevádzky predaných a dodaných strojov, prijíma zodpovednosť za prevádzku stroja iba v prípade, ak montáž a uvedenie do prevádzky prebieha podľa jeho pokynov, pričom má právo poveriť tretiu osobu riadením práce.
 3. Ak predávajúci alebo predávajúcim poverená osoba nedokáže náležite vykonať montáž a uviesť stroj do prevádzky v dôsledku okolností nezávislých od vôle predávajúceho, vzniknuté náklady bude znášať kupujúci.

 

5. PREPRAVNÉ PODMIENKY

 1. Tovar dodávame prostredníctvom vlastných prepravných kapacít alebo externých prepravných spoločností.
 2. Pokiaľ kupujúci nepožiada predávajúceho v dostatočnom predstihu o poistenie tovaru na svoje náklady, cestuje tovar nepoistený.

 

6. DODACIE LEHOTY

Pokiaľ ide o dodacie lehoty, platí, že predávajúci dodá tovar v najkratšom možnom termíne. Kupujúci bude pri potvrdení objednávky oboznámený s približnou dodacou lehotou. Ak príde u zákazníka k odmietnutiu prijatia alebo ak zavinene poruší iné povinnosti spolupráce, sme oprávnení požadovať náhradu škody, ktorá nám v tejto súvislosti vznikla, vrátane akýchkoľvek ďalších výdavkov.

 

7. CENA

Ceny sú uvedené bez DPH a nákladov na prepravu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spôsobom vydaného oznámenia. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je potrebné zaplatiť kúpnu cenu v lehotách uvedených na faktúre. Úrok z omeškania sa účtuje podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.
 2. V prípade vystavenia zálohovej faktúry, objednávka bude vybavená až po uhradení celej sumy uvedenej na zálohovej faktúre.

 

9. OSTATNÉ

 1. Všetky spory týkajúce sa kúpnej zmluvy vrátane dodatkov budú riešené miestne a vecne príslušným súdom v mieste sídla predávajúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej repubiky.
 3. Pokiaľ budú niektoré ustanovenia neplatné alebo budú v rozpore s právnym poriadkom SR, zostávajúce ustanovenia tým nebudú dotknuté. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie zákonom tak, aby sa čo najviac približili účelu zmluvy
 4. Ilustrácie, obrázky, kresby a pod. poskytnuté predajcom zostávajú jeho vlastníctvom a nemôžu byť kopírované, reprodukované alebo poskytované tretím stranám bez jeho výslovného súhlasu.