Informácie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti DATA PROTECTION s.r.o., ktorá zabezpečuje stránku www.dibo-sk.com v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.
 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Názov spoločnosti: DATA PROTECTION s.r.o.
Adresa sídla: Snežienkova 1/A, Prievidza, 971 01
IČO: 51671247
Kontaktná osoba: Ing. Denis Barborík

 

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na sídlo spoločnosti alebo elektronicky na: info@dibo-sk.com

 

3. Dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o., ako výhradný zástupca čistiacich strojov DiBO spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

Zabezpečenie našich služieb/produktov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom dodania našich služieb/produktov.

Návšteva webovej stránky

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom a získanie základných informácií slúžiacich na vytvorenie ponuky. Slúži na poskytnutie informácií zákazníkom.  Na zaslanie informácií, o ktoré máte záujem potrebujeme uchovať Vaše meno, email a telefón. Do kontaktného formulára môžete nahrať správu alebo fotografiu slúžiacu na opis budovy alebo priestoru, ktorý si žiadate očistiť. V prípade, ak do správy alebo fotografie vložíte osobné údaje, tak budú vymazané.

Kamerové systémy:

Naša prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom so záznamom. Kamery máme za účelom ochrany nehnuteľností, hnuteľných vecí a práv, ktoré tvoria náš majetok. Prevádzkovateľ kamerového systému je: CeMS, s.r.o., IČO: 35891823.

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov zainteresovaných osôb:

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

Plnenie zmluvných podmienok:

Vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, telefón, email a adresu potrebujeme na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy ohľadom služieb/produktu, ktoré u nás využívate. Účelom spracovania je za účelom predzmluvných a zmluvných vzťahov. V prípade odmietnutia poskytnúť Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom, nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť.

Oprávnený záujem:

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme ochránili svoj majetok. Na tento účel používame kamerový systém. Bližšie informácie o kamerovom systéme Vám poskytneme na prevádzke spoločnosti.

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

 

5. Používanie sledovania webu a používanie cookies

Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky.

 

6. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Popri svojich podnikateľských aktivitách spoločnosť spolupracuje s viacerými spoločnosťami, ktoré dbajú na poskytovanie služieb v čo najvyššej kvalite.  Pri výkone svojej činnosti odovzdávame osobné údaje dotknutých strán nasledovným subjektom:
 

Technické zabezpečenie webovej stránky:

Odosielanie osobných údajov cez webovú stránku je zabezpečené spoločnosťami:
CS Web, s.r.o. , IČO: 46574310


Štátne orgány:

v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Spoločnosť čestne prehlasuje, že pri výbere jednotlivých spoločností dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pri výbere vhodných spoločností  postupovala spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o. tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

 

7. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže byť iba osobitný právny predpis  alebo rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom ako je uvedené.

 

8. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehotách a lehotách podľa registratúrneho plánu.

V prípade spracovávania osobných údajov z kontaktného formulára je doba uchovávania nastavená po dobu platnosti cenovej ponuky.

Kamerové záznamy uchovávame štandardne 72 hodín. V prípade, ak dôjde k protiprávnemu konaniu podstupujeme kamerové záznamy polícií a tieto záznamy sú uložené po dobu potrebnú k skončeniu vyšetrovania.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb  vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

  

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.

 

10. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu spracúvaných osobných údajov,
 • vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nemusíme zákonne uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu
 • prístup k vlastným osobným údajom
 • na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú


Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov):

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné


Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade oprávneného záujmu):

 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracúvame jej osobné údaje nezákonne môže vzniesť námietku. V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov.

 

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 

  V  Prievidzi, dňa 01.03.2021